KYC / AML


SATOS is een bitcoin broker. De bedrijfsactiviteiten van SATOS bestaan uit het inkopen en verkopen van bitcoins (cryptovaluta) tegen euro’s (valuta). SATOS wil voorkomen dat zij zich schuldig maakt aan witwassen en heling. Daartoe heeft zij een Know Your Customer procedure en Anti Money Laundering procedure (KYC / AML) ontwikkeld. In praktijk betekent dit dat wij u in sommige gevallen om persoonlijke gegevens zullen vragen, voordat wij bepaalde diensten kunnen leveren. Dit heet een "ken uw klant"-beleid. Ook bekend als KYC, van het Engelse Know your customer. Dat doen wij niet alleen omdat het in de regels staat, maar ook omdat we de naam van SATOS als betrouwbare partner, en het aanzien van bitcoins als betaalmiddel, willen hooghouden.


Privacy en anonimiteit

SATOS hecht waarde aan uw privacy. Om deze reden maken wij altijd een bewuste afweging tussen privacy en fraudebestrijding. Mocht u na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben over onze werkwijze en procedures kunt u het best een e-mail sturen naar compliance@satos.nl. Klik hier voor meer informatie over hoe wij om gaan met uw persoonsgegevens.


Cliëntenonderzoek

Het cliëntenonderzoek mag worden afgestemd op de risicogevoeligheid van het type cliënt, de zakelijke relatie, het product of de transactie voor witwassen of financiering van terrorisme. In alle gevallen geldt dat, als het risicoprofiel hoog is of SATOS twijfelt aan de betrouwbaarheid van de verkregen gegevens, er op dat risico gebaseerde en adequate maatregelen moeten worden getroffen om te verifiëren of de verkregen informatie ook juist is. In dat geval is sprake van ‘verscherpt cliëntenonderzoek’.


Status Bitcoin

De afgelopen decennia heeft de Europese en Nederlandse wetgever veel aandacht besteed aan het tegengaan van witwassen. Witwassen is – kort gezegd – het bezit van opbrengsten van criminele herkomst en het versluieren van die criminele herkomst. De aanpak van witwassen wordt door de overheid van groot belang geacht voor een stabiel en integer financieel stelsel en voor een effectieve bestrijding van allerlei vormen van criminaliteit. Of SATOS strafbaar kan handelen als zij bitcoins ontvangt en wisselt tegen geld, is afhankelijk van de vraag of bitcoins kunnen worden witgewassen of geheeld. Ten aanzien van bitcoins kan discussie bestaan of zij als ‘voorwerp’ of ‘goed’ kwalificeren. De Hoge Raad heeft al geoordeeld dat een virtueel amulet en masker in een online spel (Runescape) als ‘goed’ kunnen kwalificeren in het kader van diefstal. De Hoge Raad vond namelijk van belang dat de virtuele objecten vatbaar zijn voor feitelijke en exclusieve heerschappij en een reële waarde vertegenwoordigen voor gebruikers. Dat deze objecten virtueel bestaan en zijn terug te voeren op ‘bits en bytes’ stond daar niet aan in de weg. Nu de wetgever met het begrip ‘voorwerp’ meer beoogt te omvatten dan goederen, ligt de conclusie voor de hand dat dergelijke ‘virtuele goederen’ kunnen worden witgewassen. In lijn daarmee ging de Rechtbank Rotterdam er in 2014 vanuit dat bitcoins kunnen worden witgewassen. Ook in de wetsgeschiedenis zijn aanwijzingen te vinden dat het begrip ‘goed’ in het strafrecht ruim moet worden geïnterpreteerd. Tegen deze achtergrond is het zeer aannemelijk dat een bitcoin in het strafrecht zal worden aangemerkt als ‘goed’ of ‘voorwerp’ dat (onder meer) kan worden gestolen, geheeld en witgewassen.


Conclusie

Onze "anti-witwassen" en "ken uw klant" richtlijnen voor transacties verschillen van klant tot klant, gebaseerd op het soort transactie en het risicoprofiel van de klant. Voor de beoordeling of sprake is van een ongebruikelijke transactie of indicaties van witwassen of het financieren van terrorisme, letten wij op verschillende factoren. Voor de beoordeling of een dergelijk risico aan de orde is, kan gebruik worden gemaakt van een extra onderzoek.

Copyright © 2016. SATOS B.V.