Algemene voorwaarden


1. Zowel relatie als SATOS dient te handelen conform de van toepasing zijnde wet- en regelgeving omtrent cryptovaluta, en ontvangen gelden.

2. U bent zich ervan bewust dat de waarde van cryptovaluta (bitcoin) sterk kan fluctueren en u geen garantie hebt op het stijgen noch behouden van de waarde van de door u bezit zijnde of te bezitten cryptovaluta.

3. Bij het kopen of verkopen van cryptovaluta verklaart u 18 jaar of ouder te zijn of heeft u toestemming van een ouder of voogd.

4. Transacties met SATOS betreffen digitale goederen zonder vaste waarde. De te hanteren koers bij een handelstransactie wordt ten tijde van de transactie vastgesteld door SATOS. Deze koers is eenmalig, en na afloop van de transactie kan hier geen beroep meer op gedaan worden.

5. SATOS heeft geen invloed op de verdere afhandeling en verwerkingstijd van transacties door het (cryptovaluta)netwerk en de miners.

6. Voltooide transacties zijn in alle gevallen definitief en niet omkeerbaar.

7. U verklaart af te zien van uw bedenktijd. U heeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst, nu de prijs van Bitcoin gebonden is aan schommelingen op de financiële markt. SATOS heeft daarop geen invloed. Betaalde orders zijn daarom definitief en onomkeerbaar.

8. U verklaart de uiteindelijke belanghebbende te zijn van de (crypto)valuta die gebruikt wordt in de handelsrelatie met SATOS. Als dit niet het geval is dient u dit altijd voorafgaand aan de transactie aan te geven.

9. Het (cryptovaluta-)adres die gebruikt wordt bij het handelen heeft u in eigen bezit. Het is niet toegestaan betalingen direct aan derden te verrichten. Vult u toch het (cryptovaluta-)adres van iemand anders in, dan is dit geheel op eigen risico. SATOS behoudt zich het recht voor dergelijke transacties te blokkeren en eventuele kosten door te berekenen.

10. De relatie kan aansprakelijk gehouden worden voor schade geleden als gevolg van het verstrekken van onjuiste informatie. Het aanleveren en invoeren van de juiste gegevens (denk aan uw bitcoinadres, of betaalgegevens) is uw eigen verantwoordelijkheid.

11. U garandeert dat de aangeboden (crypto)valuta op legitieme manier zijn verkregen, en u heeft geen vermoeden van een mogelijk illegaal verleden van de (crypto) valuta.

12. Indien er een vermoeden van fraude of misbruik ontstaat behoudt SATOS zich het recht voor om transacties op te schorten totdat de legitimiteit van de transactie is geverifieerd. SATOS behoudt zich tevens het recht voor om eventuele kosten door te berekenen.

13. SATOS biedt geen enkele garantie voor het later kunnen terugkopen van uw cryptovaluta of het bedrag dat u er eventueel voor terugkrijgt.

14. U verzendt de (crypto)valuta naar een door SATOS opgegeven bestemming. Nadat de (crypto)valuta door SATOS zijn ontvangen gaat SATOS over tot uitbetaling. Uitbetalingen voor cryptovaluta voert SATOS pas uit zodra alle cryptovaluta ontvangen zijn en door het netwerk bevestigd zijn.

15. Cryptovaluta dienen binnen 15 minuten na het door SATOS gegeven aanbod verzonden te zijn, anders kunnen deze worden geretourneerd en vindt geen uitbetaling plaats of zal SATOS een door SATOS te bepalen nieuwe koers hanteren.

16. Wanneer u een order plaatst via iDeal, voor een nog niet bij ons bekend rekeningnummer, verplicht SATOS klanten een eenmalig verificatieproces te doorlopen. Cryptovaluta worden pas geleverd wanneer dit proces voltooid is. Rekeningverificaties vinden enkel plaats tijdens werkdagen tussen 10:00 en 18:00 uur. U kunt de koopovereenkomst in tussentijd in geen enkel geval ontbinden.

17. Girale uitbetalingen worden iedere werkdag uitgevoerd. Contanten betalingen worden direct verricht op ons wisselkantoor nadat de tegenwaarde ontvangen is. SATOS kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de verwerkingstijd van banken.

18. Bij girale betalingen dient het rekeningnummer dat gebruikt wordt voor de verwerking van de order op persoonlijke naam te staan of op een bedrijfsnaam waarvoor u handelingsbevoegd bent.

19. Wanneer bedragen teruggestort worden op onze rekening, bijv. door invullen van foutieve gegevens (IBAN, rekeninghouder) wordt 15 euro aan administratiekosten in mindering gebracht bij de nieuwe betaalopdracht.

20. Eventuele gekregen adviezen van medewerkers, zowel telefonisch, per e-mail of persoonlijk zijn vrijblijvend informerend en u kunt hier geen enkele rechten of aansprakelijkheid aan ontlenen. SATOS is niet aansprakelijk voor eventueel te lijden of geleden verlies als gevolg van deze gesprekken of adviezen.

21. SATOS kent een KYC/AML policy en voert cliëntenonderzoeken uit. Relaties met veel en/of grote transacties kan SATOS om aanvullende informatie vragen. SATOS heeft hierbij het recht transacties tijdelijk op te schorten.

22. SATOS doet er alles aan om fraude en/of witwassen te voorkomen. SATOS is ten alle tijde naar eigen inzicht gerechtigd om alle handelsactiviteiten met de relatie te beëindigen zonder te verklaren waarom. Wanneer er een vermoeden bestaat van het in strijd zijn met de algemene voorwaarde, is SATOS gerechtigd passende maatregelen te nemen.

23. U bent zelf verantwoordelijk voor het veilig opslaan van eventueel ontvangen cryptovaluta. SATOS verleent verder geen dienst voor het beheren van cryptovaluta of de beveiliging hiervan.

24. Aanbiedingen door SATOS zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van fouten en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

25. Op alle transacties is Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing.

26. Indien u niet in Nederland woont, maar elders, dient u zich niet alleen aan de Nederlandse wet- en regelgeving te houden, maar dient u zich, ten alle tijden, eveneens te houden aan de voor u geldende wet- en regelgeving.

27. Relatie zal ten alle tijde de volle waarheid spreken en verklaren en is eigenaar of gemachtigd van of voor het door haar opgegeven rekeningnummer.

28. Indien geen uitbetaling plaats kan vinden door het niet naleven van deze voorwaarden, worden cryptovaluta ter waarde van het uitbetaalbedrag geretourneerd volgens de SATOS-aankoopprijs op het moment van retourneren.

29. SATOS stelt zich niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het overtreden van het in deze algemene voorwaarden gestelde.

Copyright © 2016. SATOS B.V.